แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซต์ และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
   
  ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบ พื้นฐาน
  เพศ          
               
  อายุ
         
               
  ระดับการศึกษาสูงสุด         
               
  สถานภาพ

         
   
  ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจในข้อมูลสุขภาพบนเว็บไซต์
  2.1 ด้านความรู้สุขภาพ *
    รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
สุขภาพน่ารู้
โรคภัยไข้เจ็บและการดูแลสุขภาพ
สุขภาพจิต
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ความรู้เรื่องยา
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
อาหารเพื่อสุขภาพ
สุขภาพทางเพศ
คุ้มครองผู้บริโภค
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรคติดต่อ
แม่และเด็ก
   
  2.2 ด้านทันกระแสสุขภาพ *
    รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ทันกระแสสุขภาพ
   
  2.3 ด้านสื่อสุขภาพ *
    รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
สื่อภาพและเสียง
สื่อสิ่งพิมพ์
สื่ออินโฟกราฟิก
   
  2.4 ด้านคุณภาพของข้อมูล *
    รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ภาษาเข้าใจง่าย อธิบายได้ชัดเจน
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
ข้อมูลถูกต้อง
ข้อมูลครบถ้วนตรงความต้องการ
   
  2.5 ด้านการใช้ประโยชน์ *
    รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
   
  ส่วนที่ 3 : ความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์
  3.1 ด้านการใช้งาน *
    รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ
ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูล
สามารถส่งข้อมูลติดต่อกลับได้
   
  3.2 ด้านรูปแบบ *
    รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ตัวอักษร
ภาพประกอบ
การออกแบบโดยรวม
   
  ส่วนที่ 4 : ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/ปัญหาของการใช้บริการ
 
   
  ส่วนที่ 5 : รายละเอียด
 
ชื่อ - นามสกุล :
ที่อยู่ :
E-mail :
   
  ขอขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของท่าน