แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซต์ และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
   
  ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบ พื้นฐาน
  เพศ          
               
  อายุ
         
               
  ระดับการศึกษาสูงสุด         
               
  สถานภาพ

         
   
  ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจในข้อมูลสุขภาพบนเว็บไซต์
  2.1 ด้านความรู้สุขภาพ *
    รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in D:\xampp\htdocs\4uhealth\views\index\survey\Config.php on line 2
Error Connect to Database : ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้