คู่มือการใช้ภาษา ไทย - อังกฤษ - พม่า - เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าว

ภาษา การปฏบัติงานสาธารสุขกับชาวต่างด้าว ผู้ป่วยต่างด้าว แรงงานต่างด้าว บุคลากรสาธารณสุข
หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มต่างด้าว
วันที่เผยแพร่ : 19/6/2563
ที่มาของข้อมูล : สำนักบริหารการสาธารณสุข
เข้าชม : 1,078

crypto casino games crash casino game how to play crash crypto crash game crash gambling game what is crash gambling