โปสเตอร์แนะนำ สื่อวิดีโอเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าว

หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มต่างด้าว
วันที่เผยแพร่ : 19/6/2563
ที่มาของข้อมูล : กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพแรงงานและความร่วมมือระหว่างประเทศ
เข้าชม : 269

เอกสารเพิ่มเติม