วิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิด 19

#โควิด19 #โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 #ไวรัสโคโรนา2019 พฤติกรรม การป้องกันตนเอง ป้องกันโรค ป้องกันการติดต่อ