อสมกับบทบาททูตไอโอดีน ในการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

สารอาหารจำเป็น เกรือเสริมไอโอดีน ป้องกันโรคคอพอก หญิงตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด
หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 23/3/2563
ที่มาของข้อมูล : กรมอนามัย
เข้าชม : 33