ล้างมือให้สะอาด ปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา

การป้องกันโรคติดต่อ ไวรัส การรักษาความสะอาด โคโรนา COVID-19 โควิน นายทีน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรคระบาด