พาราควอต คืออะไร

สารเคมี ผลกระทบสุขภาพ ยากำจัดศัตรูพืช อันตรายต่อสุขภาพ
หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 7/10/2562
ที่มาของข้อมูล : กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
เข้าชม : 111

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด 02_paraquat_CO.pdf