ไซนัสไม่ใช่หวัดเรื้อรัง รักษาให้หายขาดได้

รายการสุขภาพดีศิริราช ตอน ไซนัสไม่ใช่หวัดเรื้อรัง รักษาให้หายขาดได้
โดย อ.นพ.เปรมยศ เงาเทพพฤฒาราม ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
crypto casino games crash casino game how to play crash crypto crash game crash gambling game what is crash gambling