เบาหวานกับโควิด-19

เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ I เบาหวานกับโควิด-19


จากสถานการณ์ไวรัส Covid-19 ที่ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดไวรัสชนิดนี้
โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ควรต้องป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด 
เพราะหากติดเชื้อไวรัสแล้ว อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนซึ่งทำให้อาการเจ็บป่วยรุนแรงมากขึ้นได้

crypto casino games crash casino game how to play crash crypto crash game crash gambling game what is crash gambling