เรื่องน่ารู้ "หลังฉีดวัคซีน COVID-19"

รายการสุขภาพดีศิริราช ตอน เรื่องน่ารู้ "หลังฉีดวัคซีน COVID-19"

โดย ศ.พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิกและอาจารย์สาขาโรคติดเชื้อ
ภาควิชากุมารเวชศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วัคซีน โควิด19 เรื่องน่ารู้ หลังฉีดวัคซีน
crypto casino games crash casino game how to play crash crypto crash game crash gambling game what is crash gambling