กลุ่มที่ได้รับวัคซีนระยะแรกโดยสมัครใจฉีด

วัคซีน โควิด-19 อาสาสมัคร
หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 19/2/2564
ที่มาของข้อมูล : กองสุขศึกษา
เข้าชม : 36

เอกสารเพิ่มเติม