ขั้นตอนการขอรับวัคซีนของกลุ่ม อสม. และประชาชนกลุ่มเสี่ยง

อสม. วัคซีน โควิด-19
หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 19/2/2564
ที่มาของข้อมูล : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เข้าชม : 33

เอกสารเพิ่มเติม