การเตรียมความพร้อมก่อนฉีด

Rama Health Talk 
ตอน : การเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19
แขกรับเชิญ : ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การป้องกันโรคติดต่อ วัคซีน โควิด-19 พบหมอรามาฯ