เปิดเมือง ปลอดภัย กับการเดินทางสาธารณะ

#โควิด19 #โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019