วิธีการใส่หน้ากากอนามัย เพื่อปัองกันไวรัสโคโรนา

สร้างความเข้าใจ สอนวิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสอนวิธีการถอดหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง โดย อ. นพ.สิระ กอไพศาล สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพราะการสวมใส่ต้องถูกต้อง และถูกวิธี ช่วยป้องกันการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ