สุขบัญญัติ ข้อ 10 มีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดอาศัยสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิต สิ่งแวดล้อมที่ดีมีความสมดุลทางธรรมชาติทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและเป็นสุข พึ่งพออาศัยซึ่งกันและกันในระบบนิเวศน์อย่างพอดี โดยเฉพาะมนุษย์ หากอาศัยอยู่ในสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดีจะส่งผลต่อสุขภาพอนามัย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ และอารมณ์ ความรู้สึก ดังนั้นทุกคนจึงต้องช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้สดใส แบ่งปันและช่วยเหลือสังคม เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในสังคม โดยทำได้ดังนี้

           1.ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า สิ่งของที่ชำรุดก็ซ่อมแซมและนำกลับมาใช้ใหม่ ส่วนสิ่งของบางชนิดที่ใช้แล้วอาจนำมาดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีก

          2. ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน บ้าน ที่ทำงาน ชุมชย และที่สาธารณะต่าง ๆ

          3. ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ป่าไม้ แหล่งน้ำ สัตว์ป่า และหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โฟม พลาสติก สเปรย์

          4. แยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะ และให้มีการนำวัสดุบางอย่างหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

          5. ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ยินดีสละทรัพย์สิน ความคิด แรงกาย เวลา และความสุขสบายส่วนตัวเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมตามกำลังและความสามารถ

          6. ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของการเป็นผู้มีสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม ตามกำลังและความสามารถ

          7. มีสำนึกในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไปสู่บุคคลอื่น เช่น ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเป็นหวัด มีและใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ กำจัดน้ำทิ้งในครัวเรือนอย่างถูกต้อง มีการกำจัดขยะในบ้านและทิ้งขยะ

ในที่รองรับ

          8. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่อ

          9. ติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดอย่างมีสติ