สุขบัญญัติ ข้อ 7 ป้องกันอุบัติภัย ด้วยการไม่ประมาท

อุบัติภัย ทำให้สูญเสียเวลา ทรัพย์สินเงินทอง และหลายครั้งทำให้สูญเสียอวัยวะกลายเป็นคนพิการ หรือร้ายกว่านั้นก็อาจจะสูญเสียชีวิตได้ อุบัติภัยไม่ใช่เรื่องของโชคชะตา ดวง หรือเวรกรรม แต่เป็นการกระทำของความประมาท ดังนั้น ความไม่ประมาทและใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ คือ สิ่งที่จะช่วยให้รอดพ้นจากอุบัติภัย

การป้องกันอุบัติเหตุในบ้านควรปฏิบัติ ดังนี้

1.จัดของเล่น ของใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ ไม่วางเกะกะ

2. ของมีคม ยา วัตถุไวไฟ หรือสารมีพิษต่าง ๆ ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

3. จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอภายในบริเวณบ้าน

4. เรียนรู้ เรื่อง การปฐมพยาบาลและการปฏิบัติ เมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในบ้าน

5. ปิดสวิตซ์และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จ

6. ปิดวาวล์แก๊สหุงต้มอาหารทุกครั้งหลังการใช้งาน

7. หมั่นดูแล ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี ไม่ใช้อุปกรณ์ที่ชำรุด

8. ระมัดระวังตนเอง และสอนลูกหลานให้ตระหนักถึงกฎแห่งความปลอดภัย

การป้องกันอุบัติเหตุนอกบ้านควรปฏิบัติ ดังนี้

1. เด็กๆ ไม่เล่นริมถนน หรือบริเวณที่อาจเกิดอันตรายได้ เช่น ริมแม่น้ำ ลำคลอง บ่อน้ำ บริเวณที่มีการก่อสร้าง เป็นต้น

2. ส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีทักษะเบื้องต้นในการปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเองเมื่อเกิดอุบัติภัย เช่น ว่ายน้ำ การใช้บันไดหนีไฟ

3. ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

4. ระมัดระวังตนเอง และปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น สวมหมวกกันน็อก คาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น

5. เรียนรู้เรื่องการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติภัย การป้องกันอุบัติภัย และการป้องกันอันตรายเมื่ออยู่ในสถานที่ต่าง ๆ