สุขบัญญัติ ข้อ 6 สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น

ครอบครัวที่อบอุ่นเป็นความต้องการพื้นฐานด้านจิตใจที่ทุกคนต้องการ เพราะทำให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตและฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ครอบครัวที่อบอุ่นทำให้บ้านน่าอยู่ สมาชิกมีความสุข ทุกคนจึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นเพื่อความสุขในครอบครัว ดังนี้

  1. พยายามหาโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน มีเวลาใกล้ชิดกันในครอบครัวอยู่เสมอ

2. เคารพผู้อาวุโสกว่า เชื่อฟัง พ่อ แม่ ผู้ใหญ่บ้าน

3. สร้างบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันให้เป็นสิ่งที่สนุกสนานและมีความสุข

4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่มีในครอบครัว ช่วยเหลืองานในบ้านเท่าที่ทำได้

5. จัดให้มีวันพิเศษของครอบครัวที่จะมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น วันเกิด วันสงกรานต์ วันปีใหม่

6. ให้ความสำคัญให้เกียรติสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะระหว่าง สามี ภรรยา ควรซื่อสัตย์ต่อกัน และพูดถึงอีกฝ่ายด้วยความภาคภูมิใจ

7. มีน้ำใจให้กัน เป็นห่วงเป็นใย ถนอมน้ำใจกันและกัน

8. เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ควรพูดคุยปรึกษาหารือ และช่วยกันแก้ไขปัญหา

9. ส่งเสริมค่านิยมการมีความสุขร่วมกันในครอบครัวมากกว่าการหาความสุขตามลำพัง

  สิ่งที่ทุกคนต้องคงไว้ตลอดเวลาคือ ความใกล้ชิดต่อกัน เอาใจเขามาใส่ใจเรา ปฏิบัติต่อกันด้วยความปรารถนาดี และถนอมน้ำใจกันเสมือนว่าทุกคนในครอบครัวเป็นคนสำคัญต่อชีวิตเรา