สุขบัญญัติ ข้อ 5 งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการส่ำส่อนทางเพศ

บุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการส่ำส่อนทางเพศ เป็นอบายมุขและภัยร้ายแรงที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต เสียเงิน ทรัพย์สินและนำไปสู่การสร้างปัญหาสังคมตามมามากมาย ทุกคนจึงควรตระหนักถึงอันตรายของสิ่งเหล้านี้ และ ลด ละ เลิก พฤติกรรมดังกล่าวให้หมดไป

บุหรี่ ติดง่าย เลิกยาก มีผลเสียมากมาย เพราะมีสารนิโคติน ก่อให้เกิดโรคอันตราย เช่น ถุงลมโป่งพอง มะเร็ง เส้นเลือดเลี้ยงสมองและหัวใจตีบ ทำให้เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต

ประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่ ทำให้ไม่มีกลิ่นปากและไม่มีกลิ่นเหม็นติดเสื้อผ้า คนรอบข้างไม่รังเกียจ ไม่มีความเสี่ยงต่อโรคอันตรายต่าง ๆ สุขภาพฟันและเหงือกจะดี ฟันไม่มีคราบเหลือง กินอาหารได้อร่อย เพราะต่อมรับรสเป็นปกติ สร้างอากาศสดใส ให้สังคมไทยปลอดจากควันบุหรี่ และเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลาน ประหยัดเงิน ไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

สุรา แอลกอฮอล์ที่แฝงอยู่ในสุราและเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ทุกชนิดจะทำลายเซลส์ประสาทสมองในระยะแรกทำให้ขาดสติ ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทและเกิดอุบัติเหตุ ทำให้เสียบบุคลิกภาพในระยะยาวจะทำให้ความจำเสื่อมเป็นแผลในกระเพาะอาหาร ตับเข็ง ความดันโลหิตสูง เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง

สารเสพติด ทำให้ผู้เสพตกอยู่ใต้อิทธิพลของสารนั้น ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ต้องเพิ่มปริมาณการเสพขึ้นเรื่อย ๆ หากไม่ได้เสพจะทุกข์ทรมานมาก ดังนั้น จึงไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวเด็ดขาด รู้จักปฏิเสธ ไม่ทดลอง เลือกคบเพื่อนที่ดี มีปัญหาปรึกษาผู้ใหญ่ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

การพนัน เป็นอบายมุขที่ทำให้สูญเสียเงินทองและทรัพย์สินจำนวนมาก รวมทั้งสุขภาพ ผู้เล่นมักหมกมุ่น ต้องการเอาชนะทั้ง ๆ ที่โอกาสในการชนะมีน้อยมาก หากชนะก็สร้างศัตรู หากแพ้ก็เครียด เป็นที่รังเกียจของคนรอบข้างและอาจทำให้ครอบครัวแตกแยก ล่มจมได้ ดังนั้นจึงไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการพนันโดยเด็ดขาด

การส่ำส่อนทางเพศ เป็นพฤติกรรมที่ก่อโรคติดเชื้อต่าง ๆ เช่น กามโรค และเอดส์ ซึ่งไม่มียารักษาให้หายได้ จึงควรมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย โดยผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างที่ดี และปลูกฝังค่านิยมรักเดียวใจเดียวให้กับลูกหลาน รวมทั้งอบรมสั่งสอนให้มีเพศสัมพันธ์เมื่อถึงวัยอันควร