ปฎิบัติตัวตามสุขบัญญัติเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สุขบัญญัติ 10 ประการ คือ ข้อกำหนดที่เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย เพราะผู้ที่ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ จะเป็นคนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรง มีสมรรถภาพในการเรียน การทำงาน และสุขบัญญัติ 10 ประการยังช่วยให้มีภูมิต้านทานโรค ไม่เจ็บป่วยง่าย ๆ ด้วย โดยสุขบัญญัติ 10 ประการ หรือสุขบัญญัติแห่งชาติ รัฐบาลได้กำหนดให้ทุกวันที่ 28 พฤษภาคม เป็น "วันสุขบัญญัติแห่งชาติ" สุขบัญญัติ 10 ประการ ได้แก่

1.      ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด

2.      รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง

3.      ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย

4.      กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด

5.      งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนันและการสำส่อนทางเพศ

6.      สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น

7.      ป้องกันอุบัติเหตุด้วยการไม่ประมาท

8.      ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี

9.      ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ

10.  มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสังคม

         ถ้าท่านและครอบครัวปฎิบัติตัวตามสุขบัญญัติ 10 ประการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นประจำทุกวัน จนเป็นนิสัย จะทำให้ท่านป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้อย่างแน่นอน เช่น การดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดเป็นประจำทุกวัน, การไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะแก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า, การล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่บ่อย ๆ ก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย, การกินอาหารสุก สะอาด, การไม่สูบบุหรี่มวนเดียวกันกับบุคคลอื่น, การไม่ดื่มสุราแก้วเดียวกันกับบุคคลอื่น, การอยู่บ้านทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัว, ไม่ออกไปเดินตามห้างสรรพสินค้า หรือเดินในที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น, การสวมหมวกกันน็อคขณะขับขี่รถจักรยานยนต์, การไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาขณะขับรถยนต์, การออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันที่บ้าน, การทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ, การไม่คิดสั้นฆ่าตัวตาย, การทำงานอดิเรก เช่น การอ่านหนังสือ การปลูกต้นไม้ การชมภาพยนตร์, และการมีสำนึกต่อส่วนรวม เช่น เมื่อออกจากบ้านสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ยืนห่างประมาณ 1 - 2 เมตร เมื่อออกไปซื้ออาหาร ซื้อยาที่ร้านขายยา และไปในที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น ฯลฯ ดังนั้น เมื่อท่านและครอบครัวปฏิบัติตามที่กล่าวมานี้ ก็จะทำให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)