จิตแจ่มใสห่างไกลไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

    ปัจจุบันพบว่าปัญหาการฆ่าตัวตายเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากการกำหนดมาตรการของรัฐบาลในการขอความร่วมมือบริษัท ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านตัดผม และตลาดนัด ฯลฯ ปิดกิจการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งส่งผลให้เจ้าของกิจการ พ่อค้า แม่ค้า ไม่ได้ดำเนินกิจการของตนเอง ทำให้เสียรายได้มาจุนเจือครอบครัว และไม่มีเงินมาจ้างพนักงาน หรือลูกจ้าง  ทำให้พนักงาน หรือลูกจ้าง ถูกเลิกจ้างงาน เมื่อพนักงาน หรือลูกจ้างถูกเลิกจ้าง ก็ทำให้ไม่มีเงินมาเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว ไม่มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น ค่าอาหาร ค่ายารักษา ค่าหนี้สินที่กู้ยืม ฯลฯ เป็นต้น จนทำให้เกิดคิดฆ่าตัวตาย

            การฆ่าตัวตายมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากที่สุด คือ การเจ็บป่วยทางจิตเวช           ผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จประมาณ 9 ใน 10 มีความเจ็บป่วยทางจิตเวชอย่างใดอย่างหนึ่ง สาเหตุสำคัญ คือ ภาวะซึมเศร้าและการติดสุรา ปัจจัยทางสังคมที่พบคนฆ่าตัวตาย เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสัมพันธภาพ สังคมที่เน้นบริโภคนิยม ผู้คนต้องดิ้นรน แข่งขัน เกิดความเครียด ส่งผลให้การฆ่าตัวตายในสังคมเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การสื่อสารที่มีความทันสมัย รวดเร็ว ไร้พรมแดนในปัจจุบัน อาจส่งผลให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมการฆ่าตัวตายได้ เช่น สังคมออนไลน์ เว็บไซด์เกี่ยวกับวิธีการฆ่าตัวตาย อาการและสัญญาณเตือนของผู้มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตาย ได้แก่ มีสีหน้าทุกข์หม่นหมอง เศร้าซึม ร้องไห้ รู้สึกสิ้นหวัง ไม่มีค่า ผิดหวังรุนแรง ดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง ดื่มหนัก ดื่มจนเมา มีการวางแผนฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายตัวเอง เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยการฆ่าตัวตายมาก่อน หรือเจ็บป่วยทางจิตเวชโดยเฉพาะภาวะซึมเศร้าและโรค จิตอารมณ์แปรปรวนหรือ เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง โรคเอดส์ มีความเครียด รู้สึกกดดันอย่างหนัก สูญเสียของรัก และมีคนในครอบครัวมีประวัติฆ่าตัวตาย

            วิธีทำให้จิตแจ่มใสห่างไกลไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการยอมรับว่าตนเองมีความทุกข์ เช่น ร้านทำผมปิดกิจการ ถูกเลิกจ้างทำงาน ก็หาวิธีการทำงานใหม่ เช่น การขายสินค้าออนไลน์ การทำอาหารขายผ่านออนไลน์ การรับจ้างขับรถส่งของผ่านออนไลน์ ฯลฯ ระบายความทุกข์โดยพูดคุยปรึกษากับคนที่เราไว้ใจ และหากิจกรรมทำเพื่อผ่อนคลาย เช่น ออกกำลังกาย ฟังเพลง ทำงานบ้าน ปลูกต้นไม้

            ครอบครัวมีความสำคัญในการช่วยป้องกันการฆ่าตัวตาย ได้แก่ การมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การสื่อสารที่ดีต่อกัน เช่น ถามความเห็นเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราสนใจในความรู้สึกนึกคิด  แสดงความชื่นชมหรือขอบคุณเพื่อเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันและกัน และเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ด้วยการให้เวลากับคนในครอบครัว ใช้เวลาในทำกิจกรรมร่วมกัน เมื่อคนในครอบครัวมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นก็พร้อมช่วยเหลือดูแล


แหล่งข้อมูล: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

                    https://dmh.go.th/ download/politic_crisis/techno/ปัญหาการฆ่าตัวตาย.pdf

                     กลุ่มงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิต กองสุขภาพจิตสังคม

                   http://www.prdmh.com/สาระสุขภาพจิต/สาระน่ารู้สุขภาพจิต/534-วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก.html