พฤติกรรมการกินอาหารปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 จากการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร ปี 2560 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบพฤติกรรมการกินของคนไทยที่น่าสนใจ ได้แก่ คนไทยเลือกซื้ออาหารจากความชอบเป็นหลัก รองลงมา ได้แก่ รสชาติ ความอยากกิน ความสะอาด คุณค่าอาหาร ความสะดวก ซึ่งผลสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยให้ความสำคัญกับความสุขจากการกิน การเลือกปัจจัย ความชอบ ความอยากกิน รสชาติ มากกว่าคุณภาพของอาหาร มากกว่าการเลือกความสะอาดและคุณค่าอาหาร

       อาหารเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อร่างกาย การได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอต่อร่างกาย ทั้งในปริมาณและคุณภาพ จะทำให้คนเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อาหารที่ผ่านการปรุงสุกด้วยความร้อนและเลือกใช้วัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัย จะช่วยลดเสี่ยงโรคทางเดินอาหารได้ และอาหารที่ไม่สุก มีแมลงวันตอม มีสีฉูดฉาด อาจมีเชื้อโรคและสารพิษเจือปนอยู่ ซึ่งกินเข้าไปแล้วจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงควรเลือกกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ใส่ภาชนะที่สะอาด ไม่กินอาหารที่มีสีฉูดฉาด เพราะอาจมีสารอันตราย เช่น สีย้อมผ้า เป็นต้น นอกจากนี้เราควรกินอาหารให้เป็นเวลา กินให้ครบ ๕ หมู่ หลากหลายชนิดในปริมาณที่พอเหมาะ ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ ๘ แก้ว หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัด และอาหารหมักดอง

แหล่งข้อมูล: นายแพทย์ประพันธ์ โกมลมาลย์

                https://www.vejthani.com/th/th/2019/07/อันตรายกว่าที่คิด/

 

 
          ดังนั้น การที่จะป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ ผู้ประกอบอาหารต้องสวมหน้ากากอนามัย ป้องกันการจาม หรือไอ เพื่อไม่ให้ละอองฝอยเล็ก ๆ กระจายออกมาจากจมูก หรือปาก มาใส่ในวัตดุดิบที่จัดเตรียมไว้ ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อนประกอบอาหารและปรุงอาหาร ควรเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ล้างวัตถุดิบให้สะอาด และปรุงด้วยความร้อนให้สุกทั่วถึง ใส่ในภาชนะที่สะอาด ไม่ใช้มือหยิบจับโดยตรง

         พฤติกรรมการกินอาหารปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา 2019 ปฏิบัติได้ดังนี้

1. กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ หรือก่อนนำอาหารที่เหลือเก็บมากิน ต้องอุ่นให้ร้อนทุกครั้ง

2. ไม่บริโภคเนื้อจากสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ

3. หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารเนื้อสัตว์ หรือปลาดิบ ๆ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ

4. ดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุก ใช้น้ำสะอาดในการปรุงอาหาร

5.      ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหารและหลังการรับประทานอาหาร และหลังการขับถ่าย


แหล่งข้อมูล: https://www.thaihealth.or.th/Content/49527-กินอาหารปรุงสุก%20ร้อน%20สะอาด%20 ลดเสี่ยงโรค.html

                      กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

                      http://foodsan.anamai.moph.go.th/download/D_Media/Brochure/meet%20&%20fish.pdf