ข้อปฏิบัติตน ของประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวัน ในช่วงการระบาดของ COVID-19