เอดส์ ตรวจเร็ว รักษาเร็ว สุขภาพดีได้

          โรคเอดส์ เป็นกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี  ซึ่งจะเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาวที่เป็นแหล่งสร้างภูมิคุ้มกันโรค ทำให้ติดเชื้อโรคอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น วัณโรค ปอดบวม เยื่อหุ้มสมองอักเสบ  หรือเป็นมะเร็งบางชนิดได้ง่ายกว่าคนปกติ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ติดโรคติดเชื้อฉวยโอกาสจะมีอาการของโรครุนแรง และเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต

เอดส์ ติดต่อกันได้อย่างไร

การติดต่อที่สำคัญ มี 3 ทาง คือ ทางเพศสัมพันธ์ การรับเชื้อทางเลือด และแม่สู่ลูก

เอชไอวี รักษาเร็ว รักษาฟรี สำหรับการรักษาจะใช้ "ยาต้านไวรัส" หากผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้เริ่มกินยาเร็ว จะทำให้ไม่มีอาการป่วย ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี รวมถึงหากทานยาต้านไวรัสต่อเนื่อง จนสามารถกดไวรัสจะลดโอกาสถ่ายทอดเชื้อไปสู่คู่นอนและผู้อื่นได้ แต่หากเข้ารับการรักษาล่าช้า จะเริ่มป่วยและมีอาการของโรคแทรกซ้อนตามมา ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันต่ำเกิดโรคเรื้อรังได้ง่าย แล้วเชื้อเอชไอวีในร่างกายจะเพิ่มขึ้น จนถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีไปสู่คู่และผู้อื่นได้ ผู้มีเชื้อเอชไอวี สามารถเข้ารับบริการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ได้ "ฟรี" ทุกสิทธิ ผู้มีสิทธิประกันสุขภาพ (บัตรทอง) และสิทธิสวัสดิการข้าราชการ สามารถรักษาฟรี ทุกโรงพยาบาลภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั่วประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นโรงพยาบาลที่ระบุตามบัตร ส่วนสิทธิประกันสังคม สามารถรักษาฟรีในโรงพยาบาลที่ระบุตามสิทธิ์

 

แหล่งข้อมูล: กรมควบคุมโรค


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : กรมควบคุมโรค