จะสังเกตอย่างไร ว่าเป็นคลินิกที่ได้มาตรฐานและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง

ข้อสังเกตในการเลือกคลินิกที่ได้มาตรฐานและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง

     คลินิกที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง สังเกตได้จาก

 1. มีป้ายชื่อสถานพยาบาลและเลขที่ใบอนุญาตจำนวน 11 หลัก ติดไว้ที่หน้าคลินิก ใช้แผ่นป้ายพื้นสีขาว และตัวอักษรในป้าย แสดงชื่อโดยใช้สีต่าง ๆ ดังนี้


  คลินิกเวชกรรม XXXXX

  ใบอนุญาตเลขที่ xxxxxxxxxxx

 


- คลินิกเวชกรรม (สีเขียว)

- คลินิกทันตกรรม (สีม่วง)

- คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรค์ (สีฟ้า)

- คลินิกกายภาพบำบัด (สีชมพู)

- คลินิกเทคนิคการแพทย์ (สีเลือดหมู)

- คลินิกการแพทย์แผนไทย (สีน้ำเงิน)

คลินิกการประกอบโรคศิลปะ (สีน้ำตาล)

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม (สีเขียว)

คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม (สีม่วง)

คลินิกเฉพาะทางด้านการพยาบาลและการผดุงครรค์ (สีฟ้า)

สหคลินิก (สีเขียวเข้ม)


2. แสดงใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

3. แสดงใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

4. แสดงหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมประจำปีของปีปัจจุบัน

5. มีแผ่นป้ายสีน้ำเงิน แสดงรูปถ่ายของผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ พร้อมชื่อ และเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ ติดไว้หน้าห้องตรวจ

6. แสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล และสามารถสอบถามอัตราค่ารักษาได้

7. แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย

แหล่งอ้างอิง

คู่มือประชาชนในการเลือกคลินิกที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข  สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ