อย่างไร จึงเป็นคลินิกที่ได้มาตรฐานและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง

คลินิกที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้อง จะต้องผ่านมาตรฐานการตรวจสอบ ใน 3 ด้าน ดังนี้

  1.ด้านอาคารสถานที่ อาทิ

 - อยู่ในทำเลที่ปลอดภัย อยู่ในอาคารที่มั่นคง แข็งแรง

 - อาคาร สนถานที่สะอาด

 - มีภาชนะ (ถังขยะ) ในการกำจัดขยะติดเชื้ออย่างเหมาะสม เป็นต้น

  2. ด้านบุคลากรและการบริการ อาทิ

 - ผู้ให้การรักษา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ

 - มีการแสดงภาพถ่าย ชื่อ และเลขที่ใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพ/         ผู้ประกอบโรคศิลปะ ไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน

 - มีการแสดงอัตราค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการไว้ในที่เปิดเผย พร้อมป้ายแสดงอัตราค่าบริการ

 - มีข้อความแสดงวัน เวลา เปิด-ปิด บริการ ไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน  เป็นต้น

 3. ด้านเครื่องมือและเวชภัณฑ์ อาทิ

 - มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น มีปริมาณเพียงพอ ไม่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ เป็นต้น


แหล่งอ้างอิง

คู่มือประชาชนในการเลือกคลินิกที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข  สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ