ลอยกระทงผู้ใหญ่ปลอดภัย.....จากประทัด ดอกไม้ไฟ พลุ

เทศกาลลอยกระทง ประเพณีที่คนไทยยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน นอกจากการลอยกระทง เพื่อขอขมาพระแม่คงคาแล้ว ก็ยังมีกิจกรรมรื่นเริงมากมาย ที่จัดขึ้นในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง โดยเฉพาะการจุดประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุเฉลิมฉลอง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างสีสัน ที่ขาดไม่ได้ในยามค่ำคืน ข้อมูลปี 2561 มีจำนวนผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุ จำนวน 250 ราย เสียชีวิตจำนวน 1 ราย เป็นเพศชาย ร้อยละ 94 เพศหญิง ร้อยละ 6 พบมากในกลุ่มอายุ 5-19 ปี ร้อยละ 43.2 โดยเฉพาะกลุ่มอายุระหว่าง 10-14 ปี และ 5-9 ปี พบร้อยละ 17.6 และ 15.6 ส่วนใหญ่เกิดเหตุในบ้านและบริเวณบ้าน ดังนั้น ในช่วงลอยกระทงมักจะได้ยินข่าวเรื่องการขอความร่วมมืองดเว้นการเล่นพลุเล่นดอกไม้ไฟ บ่อยครั้งข่าวจากอุบัติเหตุจากการใช้ประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุ ที่มีคนนำมาจุดใช้เพื่อเฉลิมฉลอง และนำมาซึ่งอุบัติเหตุแบบคาดไม่ถึง รุนแรงมากบ้างน้อยบ้าง หลายครั้งที่นำไปสู่การสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นเสียทรัพย์หรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

การป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทง จากการจุดประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุ เพื่อความปลอดภัยผู้ใหญ่ที่ใช้ประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุควรปฏิบัติดังนี้

1. ไม่เล่นผาดโผน ใกล้วัตถุไวไฟหรืออาคารบ้านเรือน 

2. ซื้อประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือ  สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และมีฉลากคำแนะนำ

ภาษาไทยที่ถูกต้องชัดเจน

3. ก่อนใช้ประทัด ดอกไม้ไฟ และ พลุ ควรอ่านฉลาก คำแนะนำ วิธีการใช้ และคำเตือน เพื่อความปลอดภัย

4. ห้ามพยายามจุดประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุที่จุดแล้วไม่ติดหรือไม่ระเบิดอย่างเด็ดขาด

5. ไม่เก็บประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุ ไว้ในกระเป๋าเสื้อ กางเกง หรือที่มีอากาศร้อน แดดส่องถึง เพราะอาจ

เกิดการเสียดสีและระเบิดได้

6. ควรเตรียมภาชนะบรรจุน้ำไว้ใกล้บริเวณที่เล่น ไว้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

7. ห้ามประกอบหรือดัดแปลงประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุไว้เล่นเองเด็ดขาด

8. หลีกเลี่ยงการจุดประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุ ใกล้สายไฟ สถานีบริการน้ำมัน ถังเชื้อเพลิงหรือวัตถุไวไฟ

ต่างๆ  เพราะหากเกิดการระเบิด อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยที่รุนแรงและยากต่อการควบคุม ควรเล่นในที่โล่งแจ้ง ไม่มีใบไม้แห้งหรือวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิง

9. หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ขณะเล่น ประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุ

  เทศกาลลอยกระทงเป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน การจุดประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ควรมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ รู้จักวิธีการใช้ การป้องกัน และการหลีกเลี่ยง เล่นในสถานที่ที่มีการจัดเตรียมไว้ ไม่ควรเล่นในแหล่งชุมชน ที่สำคัญไม่ควรเล่นในขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นสาเหตุให้ขาดสติ ขาดความระมัดระวัง เพียงเท่านี้ ก็จะเฉลิมฉลองได้อย่างมีความสุข ปราศจากอุบัติเหตุ อันตรายที่จะนำมาถึงตนเอง บุคคลรอบข้าง รวมถึงชุมชนที่อยู่อาศัย

แหล่งข้อมูล :  กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

         สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข