อันตรายถึงชีวิตเมื่อใช้สารไกลโฟเชต..........ฆ่าหญ้า

สถานการณ์การใช้ไกลโฟเซตในประเทศไทย สำหรับการใช้สารไกลโฟเซตในประเทศไทย จากรายงานวัตถุการนำเข้าวัตถุอันตรายพบว่า ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2559 มีปริมาณการนำเข้าเป็นอันดับหนึ่งทุกปี และมีการนำเข้ามาจากประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2559 มีการนำเข้าสารไกลโฟเซตทุกชนิดปริมาณ 61,801,858.54 กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่า 4 ปีที่ผ่านมา การกำหนดให้เป็นวัตถุอันตรายประเภท 3  ที่ต้องขอขึ้นทะเบียนและขออนุญาตก่อนการประกอบกิจการ ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง คณะกรรมการจากกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวง สาธารณสุข ประกาศให้มีการยกเลิกการใช้สาร 2 ชนิด คือ พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส และสารไกลโฟเซต โดยให้มีการจำกัดการใช้ในพื้นที่ต้นน้ำ ป่าไม้ พื้นที่สาธารณะ ลำน้ำ แหล่งน้ำ และชุมชนโดยเฉพาะโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็กและโรงพยาบาล


อันตรายเมื่อใช้สารไกลโฟเชต

การสัมผัสสารไกลโฟเซตสามารถเกิดได้จากการสัมผัสกับสารแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจ เช่น การฆ่าตัวตาย การประกอบอาชีพ การรับประทานอาหาร และสิ่งแวดล้อม เมื่อสารไกลโฟเซตเข้าสู่ร่างกายจะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ได้แก่ การดูดซึมสารไกลโฟเซตสามารถซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แล้วเข้าสู่กระแสเลือดของร่างกาย โดยผ่าน  3 ทางหลัก คือ

1. ระบบทางเดินอาหาร เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีสารไกลโฟเซตปนเปื้อน อุบัติเหตุ หรือการรับประทานสารเคมีเข้าไป การฆ่าตัวตาย ซึ่งในระบบทางเดินอาหารจะมีการดูดซึมสารไกลโฟเซตประมาณ ร้อยละ 20

2. ระบบทางเดินหายใจ เกิดจากการหายใจเอาละอองฝอย ผ่านทางจมูกเข้าสู่ถุงลมปอดและแพร่กระจายเข้าสู่กระแสเลือด สารเคมีบางส่วนที่ไม่ได้ดูดซึมผ่านทางระบบหายใจอาจถูกกลืนและดูดซึมเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร

3. ผิวหนัง เกิดขึ้นผ่านทางต่อมเหงื่อและรูขุมขนไปยังเซลล์แล้วเข้าสู่กระแสเลือด สำหรับคนที่มีผิวหนังสมบูรณ์สารไกลโฟเซตจะถูกดูดซึมได้น้อยกว่าร้อยละ 3 แต่ในคนที่มีผิวหนัง บกพร่อง สารไกลโฟเซตสามารถถูกดูดซึมได้ถึง 5 เท่าของคนที่มีผิวหนังสมบูรณ์

สารไกลโฟเซตดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้ว จะเกิดการกระจายของสารเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิต แล้วมีการแพร่ไปยังเนื้อเยื่อของอวัยวะต่างๆ และเกิดการสะสมในส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่จะมีการสะสมในไตและตับ

เมื่อทุกท่านทราบแล้วว่า "สารไกลโฟเชต" เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้สารไกลโฟเชต ดังนั้น ท่านควรเลิกใช้สารไกลโฟเชตในการกำจัดฆ่าหญ้าโดยเด็ดขาด ถ้าหากท่านยังใช้ต่อไป ท่านอาจจะไม่มีชีวิตที่จะอยู่กับคนที่ท่านรัก