ดูแลเด็กในยุคสังคมออนไลน์อย่างไรดี

          สื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อกลางที่ทำให้ผู้คนทั่วไปมีส่วนร่วมในการสร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านโลกอินเทอร์เน็ต เข้าถึงง่ายและมีผู้ใช้จำนวนมาก ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ความรวดเร็วของระบบการใช้งานที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางจากทุกเพศทุกวัยรวมถึงกลุ่มเด็ก เมื่อกระแสนิยมสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเด็กมากขึ้น การปล่อยให้เด็กอยู่บนโลกของสื่อสังคมออนไลน์มากเกินไป อาจส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก หากขาดการแนะนำที่ดีจากครอบครัว ก็อาจส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กได้ เช่น พัฒนาการช้าสมาธิไม่ดี ผลการเรียนแย่ลง มีความก้าวร้าวเพิ่มขึ้น ครอบครัวจึงควรหันมาใส่ใจดูแลเด็กในยุคสังคมออนไลน์เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ดีตามวัย และมีทักษะการเรียนรู้ในการเข้าสังคมมากขึ้น ดังนั้น ผู้ปกครองจึงควรดูแล ให้คำปรึกษาและปฏิบัติตามข้อแนะนำ ดังนี้

1.      สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็ก เข้าใจลักษณะนิสัยของเด็ก พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวให้มากขึ้น

2.      วางแผนทำข้อตกลง กำหนดความรับผิดชอบให้ชัดเจน เช่น ทำการบ้าน ทบทวนบทเรียน ก่อนดูโทรทัศน์ หรือเล่นเกมส์ วันละ 1 ชั่วโมงหลังทำการบ้านเสร็จ เป็นต้น

3.      ดูโทรทัศน์กับเด็ก พูดคุยให้คำชี้แนะ ฝึกให้เด็กรู้จักวิเคราะห์ แยกแยะ เปรียบเทียบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโทรทัศน์หรือเกมส์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ที่ถูกต้อง

4.      เลือกรับสื่อที่ดี มีประโยชน์ต่อเด็ก และไม่ควรให้เด็กดูรายการหรือเกมส์ที่มีความก้าวร้าว มีเรื่องเพศหรือเนื้อหาที่ตึงเครียดเกินไป ควรปิดหรือเปลี่ยนช่องทางการรับรู้สื่อที่ไม่เหมาะสมและชี้แจงให้เด็กเข้าใจถึงสิ่งถูกต้องเหมาะสม                   

5.      มีกิจกรรมครอบครัวร่วมกันเป็นประจำ เช่น ทำขนม ทำความสะอาดของใช้ในบ้าน ปลูกต้นไม้ไปท่องเที่ยวหรือทัศนศึกษา เพื่อช่วยลดพฤติกรรมติดสื่อสังคมออนไลน์

6.      ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมในชีวิตจริงตามความชื่นชอบ เช่น เล่นดนตรี เล่นกีฬาที่ชอบ เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการรอบด้าน

          พัฒนาการของเด็กเป็นสิ่งสำคัญที่ครอบครัวต้องให้ความสำคัญ นอกจากการปฏิบัติตามข้อแนะนำดังกล่าวแล้ว ผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก โดยปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันเสมอ เพื่อฝึกความมีวินัยของเด็กและการรู้จักหน้าที่ของตนเอง เด็กจะได้เกิดเรียนรู้การอยู่ในสภาพแวดล้อมจริงได้ดียิ่งขึ้น และใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

 

แหล่งข้อมูล : สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต (รู้ใช้สื่อเป็น สร้างประโยชน์แก่เด็ก),

                สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (เด็กติดจอกระทบพัฒนาการ)