6 วิธี ไปเรียนปลอดภัย ไร้โควิด 19

จากสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อด้วยโรคโควิด 19 ที่มีจำนวนลดลงพร้อมกับการที่ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการ        ผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ หนึ่งในนั้นคือ การผ่อนคลายให้สถานศึกษากลับมาจัดการเรียนการสอนตามปกติได้ในบางพื้นที่ภายใต้มาตรการที่เข้มงวดของสถานศึกษา เช่น การประเมินความพร้อมก่อนเข้าเรียน  การจำกัดจำนวนนักเรียนในห้องเรียนโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยหรือสลับวันในการเข้าเรียนเพื่อไม่ให้จำนวนนักเรียนหนาแน่นเกินไป การจัดระบบสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดทำแผนเผชิญเหตุ การดูแลการเดินทางอย่างปลอดภัย รวมถึงการคัดกรองตามเกณฑ์ของแต่ละพื้นที่ เป็นต้น แต่ถึงอย่างไร การเปิดเรียนในรูปแบบออนไซด์หรือการมานั่งเรียนในชั้นเรียนยังคงสร้างความกังวลใจให้กับผู้เรียนและผู้ปกครองเองไม่น้อยที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยส่วนบุคคลและส่วนรวมซึ่งอาจพบความเสี่ยงการติดเชื้อหรือการแพร่เชื้อในสถานศึกษา หากมีการควบคุมดูแลที่ไม่เพียงพอ เพื่อให้ทุกคนมีความมั่นใจ มีความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มากขึ้น สิ่งที่สำคัญคือจะต้องมีการป้องกันตนเองอย่างดีที่สุด โดยสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้ ดังนี้
1.มีวินัยใส่ใจปฏิบัติสวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาและสวมอย่างถูกวิธีเสมอ
2.ล้างมือบ่อยครั้งหยุดยั้งเชื้อโรคล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนกินอาหาร หลังการขับถ่าย และหลังการจับของใช้สาธารณะที่ใช้งาน                     ร่วมกัน
3.ลดการแออัด คัดกรองวัดไข้ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมาก และคัดกรอง วัดไข้ ก่อนเข้าสถานศึกษา
4.อยู่ห่างกันไว้ปลอดภัยเสมอ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม และเว้นระยะห่างจากคนอื่น 1-2 เมตร
5.กินร้อน แยกกิน ไม่ล้อมวง กินอาหารปรุงสุกใหม่และมีคุณค่าทางโภชนาการ หลีกเลี่ยง          การล้อมวงกินข้าว รักษาระยะห่างจากผู้อื่น และไม่พูดคุย               กันระหว่างกิน
6.ดูแลร่างกายและของใช้ให้สะอาด ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น และอาบน้ำทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน

นอกจากการป้องกันตนเองตามคำแนะนำดังกล่าวข้างต้นแล้ว ควรให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาหรือปฏิบัติตามคำแนะนำของแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัดด้วย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งต่อตนเองและส่วนรวม เพื่อให้สถานการณ์ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น เพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้

แหล่งที่มา :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
         (ย้ำ 7 มาตรการเข้ม เตรียมพร้อมเปิดเรียนแบบ Onsite)
ผู้เขียนบทความ     นางศิริณัฏฐ์ คลังศรี
ผู้ตรวจบทความ     : นางศิริวรรณ ตึกขาว