ยอมรับ เข้าใจ ก้าวไปด้วยกันกับผู้ป่วยออทิสติก

โรคออทิสติกเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมองที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติ 3 ด้านใหญ่ๆ ได้แก่    ด้านสังคม ด้านภาษา และเกิดพฤติกรรมซ้ำๆ โดยสามารถสังเกตพบเด็กก่อนอายุ 3 ขวบ พฤติกรรมน่าสงสัยว่าเด็กๆ อาจเป็นโรคออทิสติก ข้อสังเกต มีดังนี้

-          ความผิดปกติด้านสังคม ได้แก่ ไม่สบตา ชอบเล่นคนเดียว สนใจสิ่งของมากกว่าคน ไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกผู้อื่น เฉยเมยไม่แสดงอารมณ์

-          ความผิดปกติด้านภาษา ได้แก่ พูดช้า หรือไม่พูดเลย มีภาษาแปลกๆ ไม่ชี้นิ้วบอกเวลาอยากได้อะไร

-          ความผิดปกติด้านพฤติกรรม ได้แก่ ทำอะไรซ้ำๆ ปรับตัวยาก ทำกิจวัตรต้องมีขั้นตอนเหมือนเดิม หมกมุ่นแต่เรื่องที่ตนเองสนใจ

 

           การช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยออทิสติกจึงมีความจำเป็น     เนื่องจากโรคนี้มีความบกพร่องหลายด้าน คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ดูแลจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลืออย่างรอบด้าน โดยเน้น

          1. ทักษะด้านสังคม เพื่อให้เด็กสามารถเข้าหาและตอบสนองผู้อื่น ฝึกให้รู้จักมีสัมพันธ์กับสมาชิกในบ้าน เช่น พ่อ แม่ พี่ ป้า น้า อา ฝึกให้เล่นกับเพื่อนเด็กๆ ด้วยกันที่บ้าน และให้เข้ากลุ่มกับเพื่อนที่โรงเรียน

 2. ทักษะการสื่อสาร เพื่อให้เด็กสามารถสื่อสารความต้องการด้วยการใช้คำพูดและท่าทาง  โดยสอนที่บ้านตัวต่อตัว สอนพูดการใช้กิจวัตรประจำวัน เช่น กินข้าว อาบน้ำ ดูทีวี  เป็นต้น  ฝึกกับครู ฝึกพูดหรือสอนด้วยรูปภาพ

3. ฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมและลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ในชีวิตประจำวันโดยใช้วิธีทางพฤติกรรมบำบัด ขอคำแนะนำจากแพทย์


หากพบสิ่งผิดปกติเหล่านี้มากกว่า ๒ อย่าง อาจมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นโรคออทิสติก ควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจและหาทางช่วยเหลือที่เหมาะสม เนื่องจากหากตรวจพบตั้งแต่ 2 ขวบปีแรก จะทำให้ผลการรักษาดีมาก รู้เร็ว รักษาเร็ว มีพัฒนาการดี แม้ไม่หายขาดแต่เด็กจะมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ดีขึ้น ช่วยเหลือตัวเองได้ เข้าโรงเรียนได้ตามวัย และอยู่ร่วมกับเพื่อน ครอบครัว และสังคมได้อย่างปกติ

 แหล่งที่มา : ยอมรับ เข้าใจ ก้าวไปด้วยกันกับออทิสติก เขียน  Patcharee Bonkham

  วันที่ 19 เมษายน 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaihealth.or.th/Content/36267-