ชุดความรู้ อสม.รู้แล้วบอกต่อ...ปลอดภัยจากโควิด-19 ชุดที่ 2

ชุดความรู้ อสม.รู้แล้วบอกต่อ...ปลอดภัยจากโควิด-19ชุดที่ 2ความรู้ความเข้าใจในการ รับวัคซีนและการปฏิบัติตนหลังการรับวัคซีนโควิด-19ประกอบด้วย สื่ออินโฟกราฟิก จำนวน 7 แผ่น ได้แก่(1) กลุ่มที่ได้รับวัคซีนระยะแรกโดยสมัครใจฉีด (2) ทำไมวัคซีนโควิด-19 ต้องฉีด 2 ครั้ง (3) ขั้นตอนของในการขอรับการฉีดวัคซีน ของ อสม.และประชาชนกลุ่มเสี่ยง (4) ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับดวัคซีนโควิด-19 (5) การดูแลเบื้องต้นจากผลข้างเคียงในการฉีดโควิด-19 (6) การปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการข้างเคียงรุนแรง (7) คำแนะนำสำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19แล้ว ดังมีรายละเอียดดังนี้


(1) กลุ่มที่ได้รับวัคซีนระยะแรกโดยสมัครใจฉีด

(2) ทำไมวัคซีนโควิด-19 ต้องฉีด 2 ครั้ง

(3) ขั้นตอนของในการขอรับการฉีดวัคซีน ของ อสม.และประชาชนกลุ่มเสี่ยง

(4) ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับดวัคซีนโควิด-19


(5) การดูแลเบื้องต้นจากผลข้างเคียงในการฉีดโควิด-19


(6) การปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการข้างเคียงรุนแรง


(7) คำแนะนำสำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19แล้ว