วัคซีนโควิด-19 : เลือกชนิดใดดี

โดย ศ. ดร. พญ. รวงผึ้ง สุทเธนทร์


ในปัจจุบันทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2019

(novel coronavirus 2019, 2019-nCoV) ซึ่งในวงการแพทย์มีการศึกษาค้นคว้าการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยวัคซีนบางชนิดได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการอาหารและยาในบางประเทศและเริ่มมีการฉีดวัคซีนให้กับประชากรในแต่ละประเทศ 

ดาวน์โหลด 2.3.pdf

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.si.mahidol.ac.th/siriraj_online/thai_version/Health_detail.asp?id=1454