เมื่อต้องไปเรียนช่วงโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ระลอกใหม่ พบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ทำให้สถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งโรงเรียนต้องหยุดการให้บริการ การเรียนการสอน หรือปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการ ตามมาตรการความปลอดภัยของภาครัฐ ซึ่งในการแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้ เราได้มีบทเรียนในการปรับวิถีชีวิตจากการระบาดครั้งก่อน ทำให้เกิดการตั้งรับ ปรับตัวและทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ ในส่วนของการเรียนการสอน ทางโรงเรียนก็ได้ใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การสลับวัน/เวลาเรียนในแต่ละชั้นเรียน การตรวจคัดกรองหรือวัดไข้ก่อนเข้าเรียน การส่งเสริมสุขบัญญัติในโรงเรียน การจัดสถานที่ล้างมือ /แอลกอฮอล์เจล และการทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียน รวมถึงการปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สิ่งเหล่านี้คือมาตรการที่ทางโรงเรียนกำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม ส่วนการดูแลตนเอง เป็นสิ่งที่นักเรียนต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยแนะนำข้อปฏิบัติให้แก่นักเรียน ดังนี้

1. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

2. หากมีอาการไข้ ไอ จาม เป็นหวัด หายใจหอบเหนื่อย ควรแจ้งผู้ปกครองเพื่อพบแพทย์และหยุดเรียนจนกว่าอาการจะดีขึ้น

3. ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการ ไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก

4. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ บ่อย  ๆ ก่อนและหลังรับประทานอาหาร หลังใช้ห้องน้ำ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น

5. อาบน้ำทันทีหลังกลับจากโรงเรียน หลังเล่นกับเพื่อน และหลังกลับจากนอกบ้าน

6. เลือกกินอาหารปรุงสุกใหม่ โดยใช้อุปกรณ์ส่วนตัว เช่น แก้วน้ำ ช้อนส้อมช้อนกลางส่วนตัว

7. มีอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน ฯลฯ

8. หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก หากจำเป็นควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษาระยะห่าง 1-2 เมตร

9. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ผัก ผลไม้หลากหลาย เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ออกกำลังกายทุกวันหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที ขึ้นไป และนอนหลับให้เพียงพอ

   10. รักษาระยะห่างการนั่งเรียน นั่งรับประทานอาหาร นั่งรถโดยสาร เล่นกับเพื่อน อย่างน้อย 1 เมตร

แม้เราจะทราบดีถึงการปฏิบัติตัวช่วงที่มีการแพร่ระบาดนี้ แต่การปฏิบัติตามคำแนะนำคือการย้ำเตือนให้เราระวัง รักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปิดโอกาสการได้รับเชื้อจากผู้อื่นให้ได้มากที่สุด เพียงเราปฏิบัติตามข้อแนะนำดังกล่าว ก็จะช่วยให้ปลอดภัยจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ในครั้งนี้ไปได้อย่างมีสุขภาพดีทั้งกายใจ