บทความใหม่

บทความทั้งหมด : 34 จำนวนหน้าทั้งหมด : 6

คําเตือนภัยสุขภาพประชาชนกรณีไฟไหมบอขยะ

        สารมลพิษที่เกิดจากการเผาไหมของขยะมีหลายประเภท ไดแก ฝุนละอองขนาดเล็ก กาซซัลเฟอรได ออกไซด คารบอนไดออกไซด และอื่นๆ ไดแก ไดออกซิน ฟูแรน ไฮโดรคารบอน และสารอินทรีย อ่านต่อ ...