กรมควบคุมโรค เร่งพัฒนาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศให้บรรลุมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก

คำที่เกี่ยวข้อง : กรมควบคุมโรค ด่าน JEE ทันกระแสสุขภาพรายละเอียดประกอบภาพข่าว
 

          ..... เมื่อเร็วๆนี้ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการสัมมนาพัฒนาสมรรถนะด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตามมาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ (Joint External Evaluation tools : JEE) ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐานตามที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดไว้
          ในการนี้ได้อภิปรายในหัวข้อการบูรณาการดำเนินงานภายในท่าอากาศยานเพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค ร่วมกับสารวัตรฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ และหัวหน้าฝ่ายบริการผู้โดยสาร 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทั้ง 68 ด่าน และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนารวม 170 คน .....
 

                                                                                                                                          ***********************************************
                                                                                                                             ข้อมูจาก: สำนักโรคติดต่อทั่วไป/ สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
                                                                                                                                                                โทรศัพท์ 0-2590-3857 วันที่ 8 สิงหาคม 2561วัน/เดือน/ปี : 08 ส.ค. 2561

เจ้าของข้อมูล : สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค

ประเภท : ข่าวสาร

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง :  http://www.riskcomthai.org/2017/detail.php?id=37818&m=news&gid=1-001-002