การป้องกัน...โรคแอนแทรกซ์

คำที่เกี่ยวข้อง : โรคติดต่อ อาหาร อสม. ทันกระแสสุขภาพการป้องกัน...โรคแอนแทรกซ์

       โรคแอนแทรกซ์ เป็นโรคระบาดที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส แอนทราซิส เกิดกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยเฉพาะในสัตว์กินพืช เช่น โค กระบือ แพะ แกะ ตายอย่างเฉียบพลันและติดต่อไปยังคนและสัตว์ชนิดอื่น เช่น สุนัข แมว สุกร เชื้อแบคทีเรียนี้เมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเชื้อจะสร้างสปอร์ป้องกันตนเองทำให้มีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมสามารถอยู่ในธรรมชาติได้นานเป็นสิบปี ติดต่อสู่คนได้ทางการสัมผัสกับสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่เป็นโรค การเกิดโรคในคนจะเกิดได้ 3 ทาง คือ ผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดินอาหาร การติดต่อทางผิวหนังเกิดจากเชื้อเข้าสู่ผิวหนังที่มีรอยถลอกหรือบาดแผล ทางระบบทางเดินหายใจเกิดจากการหายใจเอาสปอร์เชื้อโรคเข้าไป และระบบทางเดินอาหารเกิดจากการรับประทานเนื้อสัตว์ที่เป็นโรคนี้ หลังจากได้รับเชื้อแล้วจะใช้เวลา 1 ถึง 7 วัน จึงจะแสดงอาการ หากเป็นการรับเชื้อโดยหายใจเอาสปอร์ ของเชื้ออาจมีระยะฟักตัวได้นานถึง 60 วัน

         อาการของโรคแอนแทรกซ์ที่เกิดในคนพบได้ 3 ลักษณะ คือ

               1. โรคแอนแทรกซ์ของผิวหนัง เกิดจากการมีบาดแผลที่ผิวหนังแล้วไปสัมผัสกับเชื้อแอนแทรกซ์ ผู้ป่วยจะมีอาการเริ่มแรกเป็นตุ่มแดงมีอาการคัน ใน 2-3 วันถัดมาจะบวมและกลายเป็นตุ่มหนองและตุ่มน้ำใส จากนั้นจะมีสีม่วงคลํ้า ตุ่มพองที่แตกออกตรงกลางแผลจะเป็นสะเก็ดสีดำ ต่อมาจะมีนํ้าเหลืองบริเวณใกล้เคียงจะเจ็บและบวมแดง อาจมีไข้หรือไม่มีไข้ร่วมด้วย รอยโรคอาจลุกลามเกิดเป็นตุ่มน้ำออกโดยรอบและมีสีคล้ำตามมา ตำแหน่งที่พบได้บ่อย คือบริเวณที่มีโอกาสสัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น นิ้ว มือ แขน และขา หากแผลลุกลามไม่ได้รับการดูแลที่ดีอาจมีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อน

               2. โรคแอนแทรกซ์ของระบบทางเดินหายใจ เกิดจากการหายใจเอาสปอร์เชื้อแอนแทรกซ์เข้าไป เมื่อเข้าสู่ร่างกายเชื้อจะแบ่งตัวและเข้าสู่ระบบหมุนเวียนโลหิต ระยะแรกผู้ป่วยจะมีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ ไอ มีอาการคล้ายไข้หวัด ต่อมาจะเริ่มมีอาการหายใจลำบาก หากได้รับการรักษาที่ล่าช้าจะมีอาการทางปอดรุนแรงจนมีระบบการหายใจล้มเหลวได้ โดยอาการจะรุนแรงและรวดเร็ว

               3. โรคแอนแทรกซ์ของระบบทางเดินอาหาร เกิดจากการรับประทานเนื้อสัตว์ที่เชื้อแอนแทรกซ์ เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายจะแบ่งตัวและทำให้เกิดรอยโรคบริเวณกระเพาะอาหารและลำไส้ ผู้ป่วยจะมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเหลวและอาจมีมูกเลือดปน ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการขาดน้ำอย่างรุนแรงได้

                การป้องกันโรคแอนแทรกซ์  โดยการไม่นำเนื้อสัตว์ที่ป่วย หรือตายแล้ว มาชำแหละจำหน่ายหรือรับประทาน หรือนำไปให้สัตว์อื่นกิน รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หากจำเป็นต้องสัมผัสสัตว์ ขอให้สวมถุงมือหรือถุงพลาสติก และล้างมือฟอกสบู่ทุกครั้งหลังจากสัมผัสซากสัตว์

 

               โรคแอนแทรกซ์ ย้ำ ไม่ติดต่อจากคนสู่คน

 

แหล่งข้อมูล : นพ. พูลเกียรติ สุชนวณิช หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

                  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลวัน/เดือน/ปี : 01 ธ.ค. 2560

เจ้าของข้อมูล : ดวงนภา ปานเพ็ชร กองสุขศึกษา

หน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประเภท : ข่าวสาร

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง :  https://