แปลงเพศอย่างไรให้ปลอดภัย    จากกรณีที่มีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบคลินิกแห่งหนึ่งผ่าตัดแปลงเพศด้วยการตัดอัณฑะเด็กชายหลายราย ด้วยหวังว่าจะไม่ให้มีลักษณะความเป็นผู้ชายเกิดขึ้นก่อนเข้าสู่วัยหนุ่ม ซึ่งขณะนี้กรณีดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนทางจริยธรรม กับแพทย์ที่กระทำการรักษาด้วยวิธีดังกล่าว ประกอบกับปัจจุบันมีการรักษาด้วยการแปลงเพศอย่างถาวรจำนวนมาก โดยที่ยังไม่มีกำหนดเกณฑ์มาตรฐานและข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนในการให้การรักษาในประเทศไทย ขณะที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมแปลงเพศ ที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องได้ดำเนินการตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่มีกำหนดไว้ ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้มีความประสงค์ต้องการแปลงเพศ แพทยสภาจึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องกำหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในด้านนี้เป็นการเฉพาะ จึงได้ออกข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่ง วิชาชีพเวชกรรม  เรื่องเกณฑ์การรักษาเพื่อแปลงเพศ พ.ศ.2552  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2552  จึงขออนุญาตเผยแพร่ให้ผู้อ่านและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบดังนี้

    ในข้อบังคับนี้กำหนดว่า การรักษาเพื่อแปลงเพศ หมายความว่า การรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติทางจิตเวช โดยวิธีการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเพศชายให้เป็นเพศหญิง หรือเปลี่ยนเพศหญิงให้เป็นเพศชาย  ทั้งนี้ให้รวมถึงการผ่าตัดหรือการรักษาด้วยวิธีอื่น ที่หวังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสรีระของร่างกาย หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศอย่างถาวร เช่น การตัดอัณฑะออกทั้งหมดเป็นต้น โดยการผ่าตัดดังกล่าวต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน ตามประกาศแนวทางปฏิบัติของแพทยสภา โดยต้องผ่านการประเมินและได้รับการรับรองจากจิตแพทย์จำนวนสองท่าน ว่ามีข้อบ่งชี้ที่จะต้องทำการผ่าตัด เพื่อยืนยันให้แน่ชัดว่าต้องการแปลงเพศแน่นอน ทั้งนี้การผ่าตัดดังกล่าวจะกระทำได้เฉพาะผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีแล้วเท่านั้น โดยหากยังอายุไม่ถึง 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองร่วมด้วย หลักการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ต้องการแปลงเพศ ได้รับการคุ้มครองในด้านข้อบ่งชี้ที่จะได้รับการแปลงเพศและอายุที่เหมาะสม

                  


แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานศัลยศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ  โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
วัน/เดือน/ปี : 09 พ.ย. 2561

เจ้าของข้อมูล : กลุ่มงานศัลยศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลเล

หน่วยงาน : กรมการเเพทย์

ประเภท : ความรู้สุขภาพ

หมวด : สุขภาพทางเพศ

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง :