สารไอโอดีนมีผลต่อสุขภาพมารดาและทารกในครรภ์อย่างไร


สารไอโอดีนมีผลต่อสุขภาพมารดาและทารกในครรภ์อย่างไร

 

        สารไอโอดีมีผลต่อสุขภาพมารดาและทารกในระหว่างตั้งครรภ์เป็นอย่างมาก หากมารดามีภาวะขาดสารไอโอดีนในขณะตั้งครรภ์จะมีผลทำให้เกิดภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำในมารดา และยังทำให้เกิดภาวะแท้งบุตร และคลอดก่อนกำหนด ทารกเสียชีวิตในครรภ์ และอาจทำให้เกิดคอพอกในวัยผู้ใหญ่ได้ ผลของการขาดไอโอดีนของมารดาและทารกในระหว่างตั้งครรภ์ มีดังนี้

ผลต่อมารดาและทารกในครรภ์ หากมารดาได้รับสารไอโอดีนไม่เพียงพอในขณะตั้งครรภ์ มีผลทำให้ไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำในมารดา ทำให้เกิดภาวะแท้งบุตร ทารกคลอดก่อนกำหนด ทารกเสียชีวิตในครรภ์ได้ การทำหน้าที่ของร่างกาย จิตใจ และสมรรถภาพการทำงานด้อยลง และอาจทำให้เกิดคอพอก ในมารดา ได้

ผลต่อทารก ไทรอยด์ฮอร์โมน เป็นฮอร์โมนที่มีความจำเป็นสำหรับทารกตั้งแต่ช่วงเริ่มตั้งครรภ์ หากแม่ขาดสารไอโอดีนในขณะตั้งครรภ์ส่งผลอย่างรุนแรงกับทารกในครรภ์ คือ ทารกตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์ หรือแท้ง ทารกพิการแต่กำเนิด ปัญญาอ่อน เมื่อโตเป็นวัยเด็กและวัยวัยรุ่น ส่งผลทำให้ความเจริญทางทางร่างกายช้า แคระแกรน และการเจริญเติบโตทางสมอง สติปัญญาล่าช้า เป็นคนปัญญาอ่อน หรือที่เรียกว่าเป็นโรคเอ๋อ นั้นเอง

ผลต่อมารดาหลังคลอดและให้นมบุตร ในระยะหลังคลอดหรือให้นมบุตร ไอโอดีนยังมีความจำเป็นสำหรับมารดาและทารก ในน้ำนมจะมีปริมาณไอโอดีนมากกว่าในกระแสเลือด และเนื่องจากต่อมน้ำนมมีการใช้ไอโอดีนปริมาณมากทำให้ปริมาณไอโอดีนที่เก็บสะสมไว้หรือปริมาณไอโอดีนในกระแสเลือดของมารดาลดลงอย่างรวดเร็ว ถ้ามารดามีภาวะขาดไอโอดีน และได้รับไอโอดีนไม่เพียงพอจะทำให้ทารกได้รับไอโอดีนไ