การปฐมพยาบาลด้วยเครื่อง AED
วัน/เดือน/ปี : 14 ก.พ. 2561

เจ้าของข้อมูล : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

หน่วยงาน : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

ประเภท : สื่อสุขภาพ

หมวด : สื่อวีดิโอ

ดาวน์โหลดไฟล์ :    Downloand

คำที่เกี่ยวข้อง : CPR AED สื่อสุขภาพ สื่อวีดิโอ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)