เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
เว็บไซต์คลังความรู้สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข เว็บไซต์คลังความรู้สุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเป็นเว็บไซต์ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้สุขภาพที่เชื่อถือได้และเป็นข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นสำหรับประชาชน โดยเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ด้านสุขภาพสำหรับประชาชนจากผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการสาธารณสุขจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรเครือข่ายสุขภาพคือ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ กรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยมุ่งหวังที่จะทำให้ประชาชนมีแหล่งข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสถานการณ์ ได้รับความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นและครอบคลุมเนื้อหาสาระด้านสุขภาพที่จำเป็น และเพียงพอต่อการนำไปใช้ในการดูแลและจัดการด้านสุขภาพ ทั้งนี้ โดยความร่วมมือของ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
บุคลากร

นาย ชาญยุทธ พรหมประพัฒน์
กองสุขศึกษา
ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา

นางวิมลศรี อุทัยพัฒนาชีพ
กองสุขศึกษา
หัวหน้ากลุ่มวิชาการและพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา

นางพิศมัย สุขอมรรัตน์
กองสุขศึกษา
งานพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา ในสถานบริการสาธารณสุข

นางดวงมาลย์ สัมมาวิภาวีกุล
กองสุขศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสื่อสารและเตือนภัยสุขภาพ

นางสาวพรทิพา ทินมาลา
กองสุขศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

นางสาวทิวาพร กลมกล่อม
กองสุขศึกษา
รองผู้อำนวยการกองสุขศึกษา

นางสาวมะลิ ไพฑูรย์เนรมิต
กองสุขศึกษา
หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพงาน สุขศึกษาในชุมชน

นายยุทธพงษ์ ขวัญชื้น
กองสุขศึกษา
หัวหน้างานวิชาการและนวัตกรรม
crypto casino games crash casino game how to play crash crypto crash game crash gambling game what is crash gambling