เกี่ยวกับเรา

คลังความรู้สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

 

 

                             คลังความรู้สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

เว็บไซต์คลังความรู้สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

                เว็บไซต์ คลังความรู้สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นเว็บไซต์ที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้สุขภาพที่เชื่อถือได้และเป็นข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นสำหรับประชาชน โดยเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ด้านสุขภาพสำหรับประชาชนจากผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการสาธารณสุขจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรเครือข่ายสุขภาพ คือ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ กรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยมุ่งหวังที่จะทำให้ประชาชนมีแหล่งข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสถานการณ์  ได้รับความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นและครอบคลุมเนื้อหาสาระด้านสุขภาพที่จำเป็นและเพียงพอต่อการนำไปใช้ในการดูแลและจัดการด้านสุขภาพ 
ทั้งนี้ โดยความร่วมมือของ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข